1. Uitstoot verminderen

  Gelukkig komt daar nu verandering in. Er lopen inmiddels meerdere initiatieven voor het terugdringen van de klimaatuitstoot van scheepvaart. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft afgesproken dat ze de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaartsector met ten minste 50% gaat terugdringen in 2050. In Nederland zijn in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens afspraken gemaakt. Nederland heeft een hogere ambitie en wil al toewerken naar 70% CO2-emissiereducties in 2050. De binnenvaart wil 30% minder CO2-emissies uitstoten in 2030.

   In principe zullen vanaf 2030 nieuwe schepen onafhankelijk van fossiele brandstoffen moeten kunnen varen.

  De vermindering van uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zo kan er bijvoorbeeld simpelweg langzamer worden gevaren en kan de stroomlijning van schepen drastisch worden verbeterd. Ook energieterugwinning is een manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. De beste manier zou uiteindelijk zijn om hernieuwbare brandstoffen of energiedragers te gebruiken dan de huidige.

 2. Niet-fossiele brandstoffen

  Hoewel het gebruik van alternatieve fossiele brandstoffen als LNG, CNG, LPG en fossiele methanol al voordelen oplevert, is een grote reductie van broeikasgasuitstoot alleen te realiseren door het gebruik van niet-fossiele energiedragers. Vervangen van fossiele door duurzame biobrandstoffen helpt bovendien de uitstoot van zwavel, die schadelijk is voor onze gezondheid en de natuur, terug te dringen. De meest haalbare opties ter vervanging van fossiel zijn het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, duurzame biobrandstoffen en synthetische hernieuwbare brandstoffen (e-fuels). Daarnaast wordt er gewerkt aan hernieuwbare elektriciteit en groene waterstof.

  De inzet van duurzame biobrandstoffen zorgt direct voor een grote reductie van de uitstoot van broeikasgassen en zwavel, die schadelijk zijn voor onze gezondheid en de natuur.

 3. Voorlopers

  Hoewel het terugdringen van de CO2-emissie uitstoot in de scheepvaartsector nog niet verplicht is gesteld, zijn er al voorlopers en verschillende initiatieven op dit gebied. Merken als IKEA, Heineken, Boskalis en de Rijksrederij zorgen ervoor dat hun schepen op een mix met duurzame biobrandstoffen varen. Inmiddels varen ook de schepen van Havenbedrijf Rotterdam en de veerboot naar Texel deels op duurzame biobrandstoffen. 

  De Nederlandse scheepvaartsector is van plan een Blue Shipping-merkteken te introduceren. Dat merkteken maakt het voor consumenten en bedrijven mogelijk om producten te kopen waarvan duidelijk is die groen zijn vervoerd. Deze afspraak is in juni 2019 vastgelegd in de Green Deal voor de scheepvaart.

  Schepen die maatregelen treffen en groener varen, worden door Green Award beloond met een certificaat. Dat certificaat heeft waarde voor schepen die varen op de haven van Rotterdam. Deze haven verleent voordelen aan zuinige schepen die weinig lokale uitstoot produceren.

Veelgestelde Vragen